Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)
Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy

 

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na:

a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
b) jedno pracovné miesto pracovníka KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19/09/2018 o 9:00 hod. v priestoroch Mestského úradu Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu:
Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy.

Záujemcovia označia obálku „NP KC.“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14/09/2018 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
• podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát),
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),
• potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).

Uchádzač, ktorý sa uchádza zároveň o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu. Uchádzať vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení.

Kvalifikačné predpoklady na jednotlivé pozície a ďalšie výberové kritéria sú uvedené v prílohe Oznámenia o výberovom konaní.