Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom výrobnej haly s výmerou 3513 m2 
v Hnedom priemyselnom parku
na Hornádskej ulici  v Krompachoch
 
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 3/D.13 zo dňa 18.02.2015, vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou Mesto Krompachy ponúkalo na prenájom:
 
výrobnú halu v Hnedom priemyselnom parku stojacu na parcele C-KN 1887/12, vrátane pozemku – parcela registra „C“ KN 1887/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3.513 m2 vrátane inžinierskych sietí na Hornádskej ulici v Krompachoch
 
Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného bola určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíkova č. 2, Košice vo výške:
 
- výrobná hala (vrátane zastavanej plochy):     5,30 EUR/m2/rok
 
Doba nájmu:
 
- nájom bol stanovený na dobu určitú - 10 rokov
 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 25.02.2015 a ukončená 25.03.2015 o 12.00 hod. 
 
Komisia pre otváranie obálok a vyhodnotenie predložených súťažných návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy pracovala v zložení:
 
Predseda: Stanislav Barbuš
Členovia: Ing. Jozef Krak
        Ing. Štefan Ondáš
        Mgr. Stanislav Kurta
        Ing. Erika Balážová
 
Komisia zasadala dňa 27.03.2015 o 11.00 hod. na Mestskom úrade v Krompachoch a konštatovala, že do termínu uzávierky, t.j. do 25.03.2015 boli v zmysle vyhlásených podmienok verejnej obchodnej súťaže doručené na Mestský úrad dve obálky:
 
1. Obálka ev.č. MaRR 9632/15, doručená dňa 25.03.2015 o 11.50 hod.
LEADER LIGHT s.r.o., Gorkého č. 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188433
 
2. Obálka ev.č. MaRR 9633/15, doručená dňa 25.03.2015 o 11.57 hod.
LAVATON s.r.o., Bulharská č. 44, 917 00 Trnava, IČO: 36244848
 
V zmysle vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže boli kritériami  hodnotenia cenových ponúk:  
 
- počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2019 
        (minimálne 60 miest)
 
- cena celkom za ročný nájom
        (minimálne 18.618,90 EUR, t.j. 5,30 €/m2/rok)
 
Komisia po otvorení obálok konštatuje, že:
 
- Navrhovateľ s poradovým číslo 1 – spoločnosť Leader Light s.r.o. nesplnila všetky podmienky, ktoré boli vyhlásené Mestom Krompachy v zmysle obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 25.02.2015, nakoľko v svojej ponuke neuviedla objem preinvestovaných finančných prostriedkov do 31.12.2019, ktoré boli stanovené minimálne vo výške 1.500.000,00 EUR. Ostatné podmienky boli splnené .
- Navrhovateľ s poradovým číslo 2 – spoločnosť Lavaton s.r.o. splnila všetky podmienky, ktoré boli vyhlásené Mestom Krompachy v zmysle obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 25.02.2015.
 
Poradie návrhov:
 
1. Navrhovateľ s poradovým číslo 2:
        LAVATON s.r.o., Bulharská č. 44, 917 00 Trnava, 
        IČO: 36244848
- počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2019: 200 osôb
- cena celkom za ročný nájom v EUR:                 25.293,60  EUR
 
2. Navrhovateľ s poradovým číslo 1:
        LEADER LIGHT s.r.o., Gorkého č. 33, 052 01 Spišská Nová Ves,
        IČO: 36188433
- počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2019: 70 osôb
- cena celkom za ročný nájom v EUR: 18.700,00  EUR
 
 
V súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže nájomná zmluva podlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve.