Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave.
Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Potrebné doklady

Preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný pas), cudzozemský matričný doklad úradne preložený (doklad je platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte alebo pre štát, v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak) a ďalšie doklady podľa usmernenia pracovníkov matriky. Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia.