zmluvné strany:           Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o.

                                  Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 16. 2. 2011

účinná:                        17. 2. 2011