zmluvné strany:           Ingrid Zbinden, rod. Dirdová

                                  Mesto Krompachy

 

zverejnená:                  16. 2. 2011

účinná:                         17. 2. 2011