zmluvné strany:           Martina Čechová

                                  Mesto Krompachy

 

zverejnená:                  16. 2. 2011

účinná:                        17. 2. 2011