Mestský nájomný bytový fond tvoria byty vo vlastníctve Mesta Krompachy.
Ide o nájomné byty v 2 bytových domoch na Maurerovej ulici (súp. č. 1354 a súp. č. 1355), v bytovom dome na Námestí slobody súp. č. 95, v bytovom dome na ul. 29 augusta súp. č. 587, a v dome na Starej Maši súp.č. 607 v Krompachoch.
Byty sú prideľované do nájmu na základe žiadosti o pridelenie bytu.
Mesto Krompachy prostredníctvom Mestského úradu (oddelenie majetku a regionálneho rozvoja) vedie evidenciu žiadateľov o nájom bytu.
Žiadosť sa eviduje počas doby dvoch rokov.
Žiadosť o nájom bytu obsahuje:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodinný stav, dátum narodenia žiadateľa;
b) miesto trvalého pobytu žiadateľa;
c) súčasné podmienky bývania žiadateľa overené správcom, príp. vlastníkom bytu;
d) preukázanie doby trvania pracovného pomeru a výšky príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti;
e) majetkové pomery žiadateľa, z ktorých je zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému domu, rodinnému domu...);
f) údaje o členoch domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí (vzťah k žiadateľovi, dátum narodenia);
g) dôvod podania žiadosti;
h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je vlastníkom bytu ani rodinného domu a nie je nájomcom žiadneho bytu.
Nájomné byty v Dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici súp. č. 1102 sú byty osobitného určenia. Tieto byty sú určené na bývanie vopred vymedzeného okruhu osôb za stanovených podmienok. O žiadateľoch o nájom bytu v DOS vedie Mestský úrad osobitnú evidenciu.
Žiadosť o nájom bytu v Dome s opatrovateľskou službou je zaradená do evidencie žiadateľov ak:
žiadateľ je poberateľom starobného dôchodku;
má trvalý pobyt v Meste Krompachy minimálne 5 rokov;
jeho zdravotný stav si vyžaduje opatrovateľskú službu, ktorá mu bude poskytovaná v DOS, čo preukáže potvrdením od lekára o potrebe poskytovania opatrovateľskej služby.