K žiadosti o vydanie Rozhodnutia o pridelení súpisného a orientačného čísla pre stavbu je potrebné predložiť: * doklad o vlastníctve pozemku, resp. iný platný právny vzťah k pozemku * právoplatné kolaudačné rozhodnutie, dodatočné povolenie stavby, resp. iné