K prihláseniu na trvalý resp. prechodný pobyt v meste Krompachy je potrebné predložiť: - platný občiansky preukaz, - rodný list, sobášny list, resp. iný doklad o stave, - list vlastníctva nehnuteľnosti, nie starší ako 3 mesiace, kde sa chce občan prihlásiť, (ak je vlastníkom nehnuteľnosti iný občan, musí byť overený písomný súhlas vlastníka, resp. vlastník osobne podpíše súhlas k prihláseniu pred zamestnancom oddelenia organizačno správneho a sociálnych vecí).