Názov a sídlo prijímateľa:    Mesto Krompachy
                                             Námestie slobody č. 1
                                             053 42 Krompachy


Názov projektu: „Skládka HALŇA 1. stavba, skládka priemyselného odpadu“

Miesto realizácie projektu: Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Začiatok a koniec realizácie projektu: 03/2009 – 12/2012

Výška nenávratného finančného príspevku: 6 615 378,40 €


Cieľ projektu:

  • Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov HALŇA v Krompachoch


Rekultiváciou skládky dôjde k okamžitému zlepšeniu terajšieho negatívneho stavu - k odstráneniu zdroja kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Prekrytím povrchu skládky bude odstránený zdroj znečistenia ovzdušia. Po začlenení plochy do okolitej krajiny dôjde k zlepšeniu jej celkového vzhľadu.

 


Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu
„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

 

www.opzp.sk