V rámci služieb v oblasti správy, údržby a tvorby verejnej zelene sa staráme o :

 • úpravu uličných stromoradí
 • úpravu vzrastlej zelene
 • výruby stromov na základe povolení
 • údržbu a strihanie živých plotov a kríkov
 • čistenie trávnatých porastov
 • kosenie trávnatých porastov
 • výstavbu a úpravu kvetináčov a kvetinových záhonov
 • zalievanie trávnatých porastov a záhonov
 • budovanie a údržbu verejnej zelene


Dbáme o čistotu mesta a staráme sa o :

 • jarné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev po zime, odstraňovanie zimného posypu, ručné aj strojové čistenie
 • priebežné ručné čistenie verejných priestranstiev a jednotlivých mestských častí podľa stanoveného harmonogramu
 • priebežné strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov
 • ručnú aj strojovú zimnú údržbu, čistenie mestských lokalít od snehu a ľadu; ručné čistenie lávok, mostov, schodísk, šikmín, priechodov pre chodcov, autobusových zastávok; strojové čistenie pluhovaním, zametaním, posypávaním, odvozom snehu
 • čistenie kanalizačných vpustí a rigolov

Technickými službami sa v našom meste staráme o :

 • údržbu a obnovu vodorovného dopravného značenia na území mesta
 • údržbu a obnovu zvislého dopravného značenia na území mesta
 • správu a údržbu mestských objektov, mestskej drobnej architektúry, detských a workoutových ihrísk, lavičiek, pamätníkov, stĺpov, sôch, plotov, stojanov na bicykle, odpadkových košov a podobne
 • prípravné práce k realizácií stavby
 • uskutočňovanie stavieb a dokončovacích stavebných prác
 • spoluprácu pri verejných a športových podujatiach
 • maliarske práce
 • výkopové práce
 • pomocné činnosti