Mesto Krompachy so sídlom Námestie slobody 1, Krompachy,

 v súlade so Zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

odborný referent stavebného úradu.

 

 1. Miesto výkonu práce: Mesto Krompachy - Mestský úrad, Námestie slobody 1, Krompachy.
 2. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
 3. Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0.
 4. Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 01. 05. 2024.
 5. Charakteristika pracovnej pozície, náplň práce:

Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a na úseku pozemných miestnych a účelových komunikácií.

 1. Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, výška funkčného platu závisí od dĺžky odbornej praxe.

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania.
 1. Iné kritéria a požiadavky:
 • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. v platnom znení,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. v platnom znení,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o správnom konaní, zákona o priestupkoch, orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii,
 • počítačové zručnosti - MS Office pokročilý,
 • vodičské oprávnenie - skupina B,
 • samostatnosť, organizačné a komunikačné zručnosti,
 • osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu výhodou,
 • odborná prax v predmetnej oblasti výhodou.
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o splnení kvalifikačných predpokladov (doklad o vzdelaní),
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme s podrobným uvedením doterajšej praxe, znalostí a zručností,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti (údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu),
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.
 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí je 10.04.2024 do 13.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť a ostatné požadované doklady musia byť doručené). Na oneskorene doručené žiadosti o zaradenie do výberového konania sa nebude prihliadať.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie – Odborný referent stavebného úradu - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

 1. Výberové konanie:

Mesto Krompachy si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Neúplné žiadosti nebudú akceptované.

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom.

 

               

Kontaktná osoba: Anna Nemčíková e-mail: anna.nemcikova@krompachy.sk tel.: 053/4472922

 

 

 

 Ing. Dárius Dubiňák

       primátor mesta