P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadania MsZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Majetkové návrhy
6. Rozpočtové opatrenie
7. Návrh úpravy rozpočtu Školská jedáleň, ZŠ Zemanská 2 a ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy
8. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2024
9. Doplnok č. 16 Smernice primátora č.1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch - Informácia
10. Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzkovaní zberného dvora (Prevádzková zmluva) zo dňa 29.12.2022
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov MsZ
13. Diskusia
14. Záver

Ing. Dárius Dubiňák v.r.