Mesto Krompachy v súlade s § 34 ods. 3 zákona o posudzovaní oznamuje verejnosti, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa

25.03.2024 o 10:00 hod., na Mestskom  úrade v  Krompachoch, Námestie slobody 1, 053 42  Krompachy

Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Diverzifikácia surovinových zdrojov“ je zverejnená na webovom sídle MŽP SR: 

 

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/diverzifikacia-surovinovych-zdrojov-

 

Do správy o hodnotení činnosti môže verejnosť nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Krompachoch v pracovných dňoch počas úradných hodín na odd. VŽP a TS, I. poschodie
č. dverí 123 u Ing. Štefana Ondáša.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti doručiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o správe o hodnotení v zmysle § 34 ods. 1 zákona o posudzovaní, ktoré je zverejnené od 01.03.2024 na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce

https://www.krompachy.sk/clanok/7300/verejna-vyhlaska-diverzifikacia-surovinovych-zdrojov-zaslanie-spravy-o-hodnoteni-cinnosti-kovohuty-krompachy.html

 

Program verejného prerokovania:

  1. Otvorenie prerokovania
  2. Predstavenie správy o hodnotení
  3. Vyhodnotenie vplyvov na ŽP
  4. Diskusia
  5. Záver