Sociálna služba starostlivosti o dieťa od jedného roka do troch rokov veku dieťaťa bola v meste Krompachy oficiálne zaregistrovaná 1. marca 2024. Detské jasle sú zriadené bez právnej subjektivity, ako vnútorná organizačná jednotka začlenená pod Mestský úrad Krompachy.

Zmodernizovaná prevádzka detských jaslí ponúka priestory, ktoré prispejú k príjemne stráveným chvíľam v tomto predškolskom zariadení. Mesto Krompachy ponúka kvalitné a profesionálne služby, ktoré sú predpokladom spokojnosti detí aj ich rodičov.  

Úhrada za služby v detských jasliach je určená Doplnkom č. 7 VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy nasledovne:

  • do 3 rokov veku dieťaťa: 350 €/dieťa/mesiac,
  • pre dieťa nad 3 roky veku (najdlhšie do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa) 200 €/dieťa/mesiac,
  • pri umiestnení súrodencov: 280 €/dieťa/mesiac.

Výška úhrady za celodenné stravovanie je určená VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a VZN č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a je vo výške – 2,30 €.

Bližšie informácie (Doplnok č. 7 VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy):

https://www.krompachy.sk/files/00007007/1691588443.pdf

Podľa § 32b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sú detské jasle, ako ich v súčasnosti poznáme, definované ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Zariadenie poskytuje sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa od jedného roku dieťaťa do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho, po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

V súčasnosti nie je kapacita jasieľ naplnená, prijímame žiadosti aj od rodičov detí, ktorí nie sú s trvalým bydliskom v meste Krompachy. Záujemcovia môžu poslať žiadosť elektronicky na e-mailovú adresu anna.nemcikova@krompachy.sk alebo doručiť žiadosť do podateľne Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.