Jarné mesiace sú obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a vznikajú požiare najmä v prírodnom prostredí. Ľudia v mnohých prípadoch svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je častokrát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky.

Podľa štatistických výkazov došlo v roku 2023 len k jednému lesnému požiaru, a to v okrese Spišská Nová Ves v mesiaci apríl. Tento lesný požiar z hľadiska príčiny vzniku požiaru vznikol manipuláciou s otvoreným ohňom v zmiešanom lesnom poraste. Pri tomto požiari nebola zranená ani usmrtená žiadna osoba. Tento minuloročný stav je výsledkom dobrej práce zainteresovaných zložiek, a to Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi s jednotlivými pozemkovými spoločenstvami a obcami ako aj Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi – pozemkového a lesného odboru, ktoré svojimi opatreniami prispeli k skvelému stavu ochrany lesov pred požiarmi.

Napriek tomuto výsledku sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi znova obracia na všetkých občanov so žiadosťou o rešpektovanie a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods. 1 písm. n) a ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred požiarmi“) tým, že nebudete:

  • Vypaľovať suché porasty bylín, kríkov a stromov.
  • Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  • Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • Spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Ďalej vyzývame občanov, aby sme spoločne zamedzili vzniku ďalších škôd na majetku, flóre, faune a v neposlednom rade v mimoriadnych situáciách aj na ľudských životoch. Preto Vám pripomíname a zároveň Vás upozorňujeme, že:

  • oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu,
  • každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
  • je potrebné pri vstupe do lesa rešpektovať vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
  • je potrebné zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru,
  • v prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať hasičskú jednotku na telefónnych číslach 112, 150 alebo je potrebné ohlásiť požiar na najbližšej ohlasovni požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa.


V prípade porušenie týchto zákazov môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi podľa zákona o ochrane pred požiarmi uložiť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100,- €, v priestupkovom konaní až do výšky 331,- € a právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi v správnom konaní do výšky 16 596,- €.

Veríme, že pochopíte našu výzvu a aj Vaším pričinením sa kladne ovplyvni stav požiarovosti a prispejete k lepšej ochrane lesov pred požiarmi, čím sa môžu ochrániť materiálne a ľudské hodnoty a aj životné prostredie.

 

mjr. Mgr. Dominik Ďorko
OR HaZZ Spišská Nová Ves