Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 7.8.2023 schválilo zriadenie Mestských jasieľ.  Do konca februára 2024 sú jasle prevádzkované v priestoroch Detských jaslí v pavilóne ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici. Od 1. marca 2024 sa zariadenie sťahuje do nových priestorov.

Detské jasle sú zriadené bez právnej subjektivity, ako vnútorná organizačná jednotka začlenená pod Mestský úrad Krompachy.

Úhrada za služby v detských jasliach je určená Doplnkom č. 7 VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy nasledovne:

  • do 3 rokov veku dieťaťa: 350 €/dieťa/mesiac,
  • pre dieťa nad 3 roky veku (najdlhšie do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa) 200 €/dieťa/mesiac,
  • pri umiestnení súrodencov: 280 €/dieťa/mesiac.

Výška úhrady za celodenné stravovanie je určená VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a VZN č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a je vo výške – 2,30 €.

Bližšie informácie (Doplnok č. 7 VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy):

https://www.krompachy.sk/files/00007007/1691588443.pdf

Samospráva k tomuto kroku pristúpila po tom, čo pôvodný prevádzkovateľ Detských jaslí Lišiačik oznámil ukončenie prevádzky k 31.8.2023, aby kontinuálne zabezpečilo prevádzku jaslí.

Podľa § 32b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sú detské jasle, ako ich v súčasnosti poznáme, definované ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Zariadenie poskytuje sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa od jedného roku dieťaťa do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho, po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

V súčasnosti nie je kapacita jasieľ naplnená, prijímame žiadosti aj od rodičov detí, ktorí nie sú s trvalým bydliskom v meste Krompachy. Záujemcovia môžu doručiť žiadosť do podateľne Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.