• stavba so súp. č. 2572, stojaca na pozemku - parcela registra „C” KN č. 3284/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 111 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy
  • parcela registra „C” KN č. 3284/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1.260 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy
  • parcela registra „C” KN č. 3284/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 111 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy
  • parcela registra „C” KN č. 3284/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 655 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 22.12.2023 a ukončená 31.1.2024 o 15.00 hod.

Do termínu uzávierky, t.j. do 31.1.2024 neboli do elektronickej schránky Mesta Krompachy a ani do podateľne Mestského úradu v Krompachoch doručené žiadne návrhy.

Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná.

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein


Zverejnené na úradnej tabuli: 9.2.2024
Zverejnené na www.krompachy.sk: 9.2.2024