Denný stacionár sa nachádza v zrekonštruovanej budove na Ulici SNP č. 21, kde sídli aj denné centrum seniorov.

Stacionár je miestom, kde môžu jeho klienti stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov, majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas. Služba stacionára je určená pre ľudí, ktorí žijú osamelo a potrebujú počas dňa pomoc, podporu, odbornú starostlivosť, ale aj pre ľudí, ktorí žijú so svojou rodinou, no tá sa im nemôže venovať počas dňa a zároveň ešte nie sú odkázaní na umiestnenie do iného typu sociálneho zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou. V takomto prípade je výhodou, že klienti nestratia kontakt s rodinou a ich príbuzní nemusia mať strach o ich zdravotný stav a bezpečnosť.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí  na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácií.

Služby stacionára sú poskytované ambulantnou formou (denne) o aktuálnej kapacite 5 miest. Ambulantná forma znamená, že ráno klient prichádza do zariadenia – príchod je spravidla od 7. hodiny rannej a po ôsmych hodinách pobytu sa vracia do svojho prirodzeného prostredia. Počas dňa je pre klientov pripravená celá rada záujmových, terapeutických, kultúrnych a duchovných aktivít. Samozrejmosťou je poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie.

Služby denného stacionára je možné využiť počas celého týždňa s výnimkou víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.


V rámci aktivít denného stacionára sa klienti zúčastnili Bardejovského jarmoku spolu s klientami denného centra seniorov, kde primárnym cieľom aktivity bolo posilňovanie kontaktu so spoločenským prostredím a dianím, aktivizácia, orientácia v cudzom prostredí, podpora komunikačných schopností klientov a v neposlednom rade aj spoznávanie krajiny a miest na Slovensku. Sekundárnym cieľom aktivity bola prezentácia denného stacionára, jeho služieb v okruhu obyvateľov v seniorskom veku v meste Krompachy a zviditeľnenie služieb a aktivít, ktoré poskytuje a ponúka denný stacionár pre seniorov v meste.

Klienti denného stacionára zažili aj príchod svätého Mikuláša so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelom, ktorí obdarovali klientov balíčkami, drobnosťami a nezbedný čert prítomných pomaľoval sadzou na tvári.

 

Denný stacionár Krompachy poskytuje sociálnu službu podľa  § 40  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších predpisov. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe na určitý čas počas dňa, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Činnosť v dennom stacionári zahŕňa najmä tieto aktivity:

ergoterapia:  tréning jemnej motoriky, úchopu a koordinácie, schopnosť zvládať bežné denné činnosti, využívanie rôznych didaktických pomôcok, výroba výrobkov

arteterapia:  maľovanie, modelovanie, práca s rôznym materiálom (hlina, papier, drevo), individuálne alebo v skupine, cieľom je uvoľňovanie spasticity, precvičovanie jemnej motoriky, vizuomotorickej koordinácie a nácvik úchopu, skrášľovanie okolia, výroba darčekov

muzikoterapia:

  • Aktívna: pri speve a nácviku rôznych piesní
  • Pasívna: počúvanie a vnímanie hudby

biblioterapia: čítanie rôznych textov, analýza textov

reminiscenčná (spomienková terapia): prezentovanie fotografií z mladosti, minulosti, prezentácia ľudových predmetov z mladosti – rôzne výšivky, ručné práce, kroje, predmety a podobne, pomocou čoho si vybavuje spomienky a aktivizuje pamäť (validačná liečba)

duchovné, spirituálne aktivity: modlitba, prednášky, vysluhovanie sviatosti zmiernia, duchovný rozhovor

ADL tréning: postup nácviku každodenných zručností

  1. primárne každodenné zručností – obliekanie a vyzliekanie, osobná hygiena, príprava jedál a stravovanie, podieľanie sa na činnostiach v domácnosti
  2. sekundárne každodenné zručností – schopnosť nakupovať v obchode, cestovať autobusom, správanie sa v sociálnych situáciách (návšteva kina a pod.), vybavovanie veci vo verejných inštitúciách (banka, pošta)
  3. aktivity podľa potrieb a schopností klienta: podľa účasti na spoločenskom živote a dianí mimo zariadenia

 

 

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári?

Žiadateľ potrebuje posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári s minimálne III. stupňom odkázanosti. Žiadosť spolu s odbornými lekárskymi nálezmi sa podáva priamo na Mestskom úrade v Krompachoch. Tlačivá potrebné k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu sú zverejnené na webovom sídle mesta Krompachy – Poskytnutie a zabezpečenie sociálnej služby alebo je možné si ich priamo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Krompachoch. O bližšie informácie môžete požiadať aj formou e-mailu: imrich.papcun@krompachy.sk alebo na tel. čísle: 053/419 22 30.

 

„Domov nie je miesto, kde bývaš ale miesto kde ti rozumejú“