Stavba garáž - iná budova súp. č. 2330 na pozemku par. č. 1600, druh garáž - iná budova.

Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva LV č. 1866 katastrálne územie Krompachy