Projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Projekt svojimi aktivitami prispeje k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa.

Cieľovou skupinou pre poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre je podľa § 24d a § 2 ods. 2 písm. h) zákona o sociálnych službách fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy a to pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Termín začiatku realizácie aktivít: 08/2023

Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít: 01/2029

Adresa komunitného centra: Hornádska ulica č. 49, 053 42 Krompachy
E-mail: komunitnecentrum@krompachy.sk
Telefón: 053/ 381 58 07

Prevádzkové hodiny
Pondelok 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Streda 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00