Správne poplatky za matričné úkony platné do 31.3.2024. 

 

1/ Rodný líst       5,- €

2/ Sobášny list    5,- €

3/ Úmrtný list      5,- €

4/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík    2,- 

5/ Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,- 

6/ Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt   20,- €

7/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby   20,- 

8/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti    70,- 

9/ Uzavretie manželstva medzi štátnym očanom SR a cudzincom   70,- 

10/ Uzavretie manželstva medzi cudzincami    200,- 

11/ Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt   200,- 

12/ Viacjazyčný štandardný formulár (VŠF)       5,00 €

 

S účinnosťou od 1.4.2024 sa menia správne poplatky za matričné úkony nasledovne:

1/ Rodný líst       7,- €

2/ Sobášny list    7,- €

3/ Úmrtný list      7,- €

4/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík    3,- 

5/ Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 15,- 

6/ Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt   30,- €

7/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby   30,- 

8/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti    100,- 

9/ Uzavretie manželstva medzi štátnym očanom SR a cudzincom   100,- 

10/ Uzavretie manželstva medzi cudzincami    280,- 

11/ Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt   280,- 

12/ Viacjazyčný štandardný formulár (VŠF)       7,00 €