Územný obvod Matričného úradu Krompachy

 • Krompachy
 • Slovinky
 • Kolinovce
 • Kaľava

Číslo dverí 9

Telefónny kontakt:

tel.:
 053/447 22 07
   

Matrikárky:

Jana Kandriková

Mgr. Jozefína Šimoňáková

matrika@krompachy.sk

jozefina.simonakova@krompachy.sk

jana.kandrikova@krompachy.sk

  

Matričný úrad  poštová adresa:

Matričný úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

 

Agenda matričného úradu: 

 

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verených listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
 • vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike,
 • vyhotovuje potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom, ktoré nastali podľa osobitných predpisov,
 • prijíma spoločne vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vykonáva práce vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • vykonáva doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení.