P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadania MsZ
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Majetkové návrhy
6. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Krompachy
7. Návrh rozpočtových opatrení č. 29 – č. 39
8. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2023
9. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
10. Operačný plán zimnej údržby
11. Konanie dobrovoľnej zbierky pre ZŠ s MŠ Maurerova
12. Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení v šk. roku 2023/2024 na území mesta
Krompachy
13. Informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v
Krompachoch
14. Doplnok č. 15 Smernice primátora č. 1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu
v Krompachoch – Informácia
15. Interpelácie poslancov MsZ
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

 

Ing. Dárius Dubiňák v.r.