Pozemky na ulici SNP v Krompachoch:

    • parcela registra „C“ KN č. 2405, druh pozemku: záhrada s výmerou 352 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy a
    • parcela registra „C“ KN č. 2404, druh pozemku: záhrada s výmerou 793 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy

 

Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola vo výške: 20,00 € / m2

 

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 3.7.2023 a ukončená 28.7.2023 o 11.30 hod.

Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhlásených podmienok verejnej obchodnej súťaže doručená na Mestský úrad jedna obálka:

 

Obálka ev.č. 14425/2023, doručená 28.07.2023

Záujemca: Štefan BENIŠ, Sadová ulica 1135/19, 053 42 Krompachy

 

Kritéria hodnotenia:

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 22.900,00 EUR za celú výmeru, t.j. 20,00 €/m2

 

V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže bude kúpna zmluva uzavretá s navrhovateľom s najvyššou cenovou ponukou: Štefanovi Benišovi, bytom Sadová ulica 1135/19, 053 42 Krompachy za ponúknutú kúpnu cenu 22.900,00 EUR za celú výmeru, t.j. 20,00 €/m2.

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein