V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční

 1. augusta 2023 (pondelok) o 14.30 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadania MsZ
 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Návrh rozpočtových opatrení č. 13 – č. 17
 6. Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Mestských detských jaslí a návrhu Doplnku č. 7 VZN Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy
 7. Interpelácie poslancov MsZ
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

 

                                                                                                                                    Ing. Dárius Dubiňák v.r.