Jarné mesiace sú obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. V drvivej väčšine týchto požiarov sú hlavným iniciátorom ľudia, ktorí častokrát porušujú zákon o ochrane pred požiarmi, a to svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním. Tým hlavne ohrozujú svoje okolie, prírodu a v neposlednom rade aj seba.

Treba si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je intenzívne a ich likvidácia je náročná a zdĺhavá, najmä vtedy, ak ide o neprístupný terén, nedostatočné a nevhodné vodné zdroje, ktoré by pomohli urýchliť likvidáciu požiaru. V takom prípade sa musí nasadiť väčšie množstvo zasahujúcich príslušníkov a prostriedkov.  S likvidáciou lesných požiarov sú spojené aj veľké finančné náklady, ktoré súvisia s obnovou takto zničeného prírodného prostredia.

Podľa štatistických výkazov v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica došlo v roku 2022 k nárastu lesných požiarov. Celkovo vzniklo v sledovanom roku k 40. lesným požiarom s priamou škodou 5 990,- €.

Uchránené hodnoty boli vo výške 118 350,- €. Z hľadiska príčiny vzniku požiaru najviac požiarov bolo spôsobených

vypaľovaním trávy a suchých porastov (22 požiarov),

zakladaním ohňov v prírode (5 požiarov),

manipuláciou s otvoreným ohňom (3 požiare),

úmyselným zapálením neznámou osobou (2 požiare),

znovurozhorením (2 požiare) a bleskom (1 požiar).

V 5. prípadoch bola príčina vzniku lesných požiarov nezistená. Pri týchto požiaroch nebola zranená ani usmrtená žiadna osoba.

Z hľadiska druhu porastu najviac požiarov bolo spôsobených v lesnom poraste zmiešanom (37 požiarov),

v lesnom poraste ihličnatom nad 10 rokov (2 požiare) a v listnatom poraste (1 požiar).

Ak by sme to analyzovali podľa mesiacov, najčastejšie došlo k požiarom v mesiacoch marec (20), jún (7), júl (6), máj (3) a po jednom požiari v mesiacoch február, apríl, október a november.

Vypaľovanie trávy a suchých porastov je každoročným javom a z hľadiska štatistiky najväčšou príčinou, kedy dochádza k vzniku lesných požiarov. Preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi obracia na všetkých občanov
so žiadosťou o rešpektovanie a dodržiavanie zákona o ochrane pred požiarmi tým, že nebudete:

 • Vypaľovať suché porasty bylín, kríkov a stromov.
 • Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 • Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Ďalej upozorňujeme na to, že:

 • oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu,
 • každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia
  na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
 • je potrebné pri vstupe do lesa rešpektovať vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce
  sa ochrany pred požiarmi,
 • je potrebné zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru,
 • vprípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať hasičskú jednotku
  na telefónnych číslach 112, 150 alebo je potrebné ohlásiť požiar na najbližšej ohlasovni požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi ďalej upozorňuje občanov, že v prípade zistenia porušenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, môžu orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor v súvislosti s ochranou lesa uložiť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100,- €, v priestupkovom konaní až do výšky 331,- € a právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi v správnom konaní do výšky 16 596,- €.

 

       mjr. Mgr. Dominik Ďorko

     OR HaZZ Spišská Nová Ves