Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na MsÚ Krompachy v pracovných dňoch po dohode na tel. č. 053/4192234

 

Oznámenie o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ je zverejnené aj

na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/

sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

 

Zverejnené: 21.3.2023

Sňaté:         5.4.2023