Vedľa kontajnera je možné umiestniť orezané konáre kríkov a stromov, ktorých odvoz mesto taktiež zabezpečí.

PROSÍME, NEHÁDZAŤ KONÁRE DO KONTAJNERA !!!

Treba si ďalej uvedomiť, že do kontajnera nepatrí odpad typu triedeného zberu t.j., plasty, papier, sklo, kovy, elektroodpad, nebezpečný odpad a iný biologicky rozložiteľný odpad ako tráva, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny.

Harmonogram rozmiestnenia VOK a umiestnenie je zverejnený na stránke mesta ( začína 16.3.2023 a končí 3.4.2023 ) - príloha