Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy

Na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 6 oznamujeme, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 v meste Krompachy je 32,64 %.

Na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí
od 30 – 40 % bude pre mesto Krompachy v roku 2023 platiť sadzba na úrovni položky č. 4 a to vo výške 22,- €/t za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

                 
             
                   

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁL. ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba sa príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a
nasledujúce roky

1

 x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

                   

 

V tomto roku sme dosiahli lepší výsledok oproti minulému roku. Úroveň triedenia sa zvýšila cca o 3,5 %. Keďže sme dosiahli úroveň triedenia nad 31 % mesto bude môcť požiadať o príspevok z Environmentálneho fondu, ktorý bude môcť využiť na účely odpadového hospodárstva.