Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Názov projektu: Podpora a rozvoj integrácie marginalizovanej rómskej komunity v meste Krompachy prostredníctvom terénnej sociálnej práce

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Trvanie projektu: 01. 04. 2008 – 31. 03. 2010

Výška nenávratného finančného príspevku: 87 340,33 €

Cieľové skupiny:

 • Sociálne vylúčení občania a občania sociálnym vylúčením
 • Dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci dávky v hmotnej núdzi
 • Mnohopočetné rodiny s deťmi žijúce na hranici chudoby
 • Osoby používajúce omamné a psychotronické látky, páchajúce trestnú činnosť
 • Osoby pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a kurately
 • Predškolská a školská mládež rómskej komunity
 • Osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a s ťažkým zdravotným postihnutím

Aktivity projektu:

 • poskytovanie poradenstvá pri prekonávaní náročných životných situácií: sprevádzanie klientov k rôznym inštitúciám, konkrétna pomoc pri vypisovaní žiadostí a vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia
 • výplata dávok osobitného príjemcu a zabezpečenie dohľadu nad ich účelným využitím
 • vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov a rodín, ktorí nezvládajú alebo zanedbávajú starostlivosť o maloleté deti
 • spolupráca s lekármi a vedenie klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí
 • sprostredkovanie komunikácie medzi školou a rodinou, motivovanie k lepšej školskej dochádzke klientov a rodín, ktorí nezvládajú alebo zanedbávajú starostlivosť o maloleté deti
 • podpora k obnovovaniu pracovných návykov a k hľadaniu si zamestnania (spolupráca s ÚPSVaR)
 • kvalita života, bývanie – komunikácia s ÚPSVaR, MsÚ, BHMK
 • vytváranie a organizovanie rôznych aktivít pre zmysluplné využívanie voľného času, najmä detí a mládeže, besied a pohovorov s rodičmi

Výstupy a dosiahnuté výsledky:

 • Osobný kontakt s klientmi vo všetkých lokalitách mesta – diagnostikovanie problémov, podávanie návrhov na ich riešenie,
 • monitorovanie rodín, ktoré nezvládali alebo zanedbávali starostlivosť o maloleté deti,
 • pomoc rodinám pri vybavovaní dotácií na stravu detí navštevujúcich základné školy v prípade, ak spĺňali stanovené podmienky,
 • pomoc pri realizácií zápisu detí do I. ročníka základných škôl,
 • zlepšenie školskej dochádzky detí, ktoré zanedbávali povinnú školskú dochádzku, pravidelnými pohovormi s rodičmi a maloletými deťmi,
 • zlepšenie dochádzky detí do materskej školy (predškolské vzdelávanie), pravidelnými pohovormi s rodičmi a maloletými deťmi,
 • riešenie problému absolvovania povinnej školskej dochádzky zdravotne postihnutých detí,
 • objednávanie klientov na pedagogicko-psychologické vyšetrenia,
 • šetrenie pomerov v rodinách vo veci podania správy polícii, súdu a ÚPSVaR,
 • objednávanie klientov na rôzne lekárske vyšetrenia,
 • zabezpečenie pravidelného očkovania maloletých detí,
 • spolupráca s lekármi Genetickej ambulancie DFN Košice a Ústavom dedičných metabolických chorôb VFN a 1. LF UK Praha za účelom diagnostiky a genetického poradenstva v početnej rómskej rodine z dôvodu zriedkavého kombinovaného výskytu dvoch typov dedičných žltačiek,
 • pomoc klientom pri vybavení preukazov poistenca zdravotnej poisťovne,
 • umiestnenie detí na liečenie v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň z dôvodu užívania omamných a psychotropných látok,
 • pomoc klientom pri hľadaní si zamestnania a pri zabezpečení potrebnej dokumentácie pri prijatí do zamestnania,
 • pomoc rodinám pri sprostredkovaní náhradného bývania (spísanie podnájomných zmlúv),
 • pomoc rodinám pri zmierňovaní následkov živelnej pohromy,
 • pomoc klientom pri riešení exekučných príkazov a vybavení splátkových kalendárov,
 • pomoc pri spísaní žiadostí adresovaných na ÚPSVaR, Sociálnu poisťovňu, Okresný súd Spišská Nová Ves a ďalšie inštitúcie,
 • výplata dávok osobitného príjemcu a dohľad nad ich účelným využitím,
 • zriadenie klubovne v priestoroch Útulku „Maška“,
 • organizovanie voľnočasových aktivít pre deti,
 • besedy s rodičmi a deťmi o škodlivosti fetovania, o potrebe zodpovedného prístupu k vzdelávaniu detí, o potrebe zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí,
 • v spolupráci s Rómskou komisiou pri MsZ Krompachy zorganizovanie Dňa Rómov,
 • spolupráca s externými subjektmi zaoberajúcimi sa rómskou problematikou v meste Krompachy,
 • spolupráca s rómskymi špecialistami OO PZ Krompachy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.

 


www.esf.gov.sk                                                                                               www.fsr.gov.sk