Pripomíname prevádzkovateľom (PO a FO oprávneným na podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, oznamovaciu povinnosť, ktorú musia splniť každoročne do 15. februára.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu do výšky 663,87 €. V prípade otázok kontaktujte oddelenie VŽPaTS, Ing. Mária Haľková, tel.: 053/4192234, mobil: 0918959993