Uzavretie manželstva sa realizuje na základe žiadosti o uzavretie manželstva občianskou alebo cirkevnou formou. Príslušný je matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva. Pri uzavretí manželstva občianskou formou, snúbenci podávajú žiadosť na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska jedného z nich, pri uzavretí manželstva cirkevnou formou žiadosť predkladajú v mieste uzavretia manželstva. Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva potrebné doklady (cirkevného aj civilného sobáša).

Potrebné doklady

- vyplnená žiadosť, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade
- platné občianske preukazy snúbencov
- rodné listy snúbencov
- u rozvedených právoplatné rozsudky o rozvode skoršieho manželstva
- u ovdovených úmrtné listy (manžela, manželky)
- rodné listy spoločných detí a rodné listy detí snúbenky, pri ktorých nie je určený otec
- u maloletých snúbencov (od 16 do 18 rokov) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
- diplom (pokiaľ titul nie je uvedený v OP)

Cudzinec

Cudzinec pred uzavretím manželstva je povinný predložiť MÚ najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

a) rodný list
b) doklad o osobnom stave
c) doklad o pobyte
d) doklad o štátnom občianstve
e) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady uvedené v bode b) až d) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov

Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaným súdom cudzieho štátu možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov.

Všetky predložené doklady musia byť opatrené legalizačnou doložkou, pokiaľ osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o rodičoch, t.j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov resp. rodné listy rodičov

Všetky doklady vydané v cudzine musia byť preložené súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka (okrem ČR).

Sobášny list vydáva sa manželom po uzavretí manželstva. Prvý výpis sobášneho listu nepodlieha poplatku. Za duplikát sobášneho listu sa vyberá správny poplatok 5 €. 

 

Sobášne dni: piatok a sobota

 

Sobášna doba:

- piatok od 10:00 hod. do 14:00 hod.

- sobota od 13:00 hod. do 17:00 hod.

 

Sobášna miestnosť:

- obradná miestnosť Mestského úradu Krompachy

 

Správne poplatky pri uzavretí manželstva

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20 €.

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €.

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným MÚ medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €.

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70 €.

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €.

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
200 €.