„Dobročinnosť je výnimočný stav,
keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť,
aby pomohla trpiacemu.“

Milan Rúfus

Milí priatelia,

súčasná komplikovaná životná situácia nám dôrazne pripomína, aká je nezištná pomoc ľuďom v núdzi dôležitá. Choroba môže postihnúť každého z nás, bez ohľadu na vek, rasu či vierovyznanie. Spoločenská zodpovednosť je jedným zo základných prvkov pomoci a aj naša nadácia bola založená s týmto jednoznačným cieľom pomáhať. Zdá sa to neuveriteľné, ale svojou troškou na dobrú vec každoročne už 28 rokov poskytujeme pomoc zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným deťom. Príspevky smerujú prevažne na financovanie rehabilitácií zdravotne postihnutých detí v našom meste, zakúpenie zdravotníckych pomôcok, taktiež na jednorazovú pomoc rodinám s deťmi v ťažkej životnej situácii.  Charitatívna práca prináša veľké zadosťučinenie všetkým, ktorí sa do nej zapájajú. Treba však zdôrazniť, že bez príspevkov a darov od jednotlivcov či spoločností by poskytovanie pomoci nebolo možné. Preto naše poďakovanie patrí v prvom rade všetkým darcom, no zároveň aj tým, ktorí si  počas 29. ročníka Krompašského jarmoku zakúpili tombolový lístok a tým finančne podporili činnosť a poslanie Detskej nadácie mesta Krompachy.

Zo zakúpených 1000 tombolových lístkov, na účet nadácie tak pribudlo 1000 Eur. Aj Vašou zásluhou bude možné naďalej zmierňovať ťažkú situáciu zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných detí. Na žiadosť o podporu Detskej nadácie mesta Krompachy zareagovalo 52 darcov, ktorí prispeli do tomboly vecnými cenami v sume 3150 Eur,  siedmi darcovia finančným darom v sume 910 Eur. Vďaka ním bolo v tohoročnej tombole odovzdaných 65 cien.

Ďakujeme, že v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí majú láskavé srdce, zmysel pre podanie pomocnej ruky, nie sú im ľahostajní ľudia v ťažkých životných situáciách a nájdu si čas pre dobročinnosť.  

Záverom Vám chceme popriať veľa zdravia, pretože zdravie je to najcennejšie, čo potrebujeme, aby sme mohli plnohodnotne žiť.

 

Mgr. Katarína Fecková,
správkyňa Detskej nadácie mesta Krompachy
a členovia rady DNMK