V zmysle   zákona SNR  č.  369/1990 Zb. o  obecnom   zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m  41. zasadanie  Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch pri príležitosti udelenia Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny primátora mesta, Čestného uznania primátora mesta  a udelenie ocenení SČK – plakety,  ktoré sa uskutoční dňa

 

22. septembra 2022 (štvrtok) o 15.00 hod.

v obradnej miestnosti Mestského úradu v Krompachoch.

 

Program:   Otvorenie

                   Kultúrny program

                   Príhovor primátorky mesta

                   Odovzdávanie ocenení

                   Slávnostný prípitok

 

 

                                                                           Ing. Iveta RUŠINOVÁ