ZVEREJNENIE
počtu obyvateľov mesta Krompachy
podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Počet obyvateľov v meste Krompachy
ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. k 10.06.2022:

8 744