Zámerom projektu je vytvoriť 10 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu MRK. Miestna občianska poriadková služba (MOPS) bude pozostávať z 1 koordinátora MOPS a 9 členov MOPS.  Za člena MOPS sú predovšetkým oslovovaní a vyberaní tí, ktorí už túto činnosť vykonávali, v minulosti sa osvedčili svojím zodpovedným spôsobom života, spĺňajú podmienky morálnej bezúhonnosti a spoľahlivosti. Činnosť MOPS bude metodicky zabezpečovať MsP Krompachy, kde bude aj organizačne začlenená.

 

Názov prijímateľa:  Mesto Krompachy

Názov projektu: „Podpora občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Krompachy “

Typ projektu:  Dopytovo orientovaný

Názov operačného programu: Ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu:  Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Trvanie projektu: 07/2021 – 01/2023

Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky: 160 079,40 €

Výška NFP:                               152 075,43 €

Spolufinancovanie:                      8 003,97 €

 

Cieľ  projektu:

Realizácia projektu MOPS prispeje k zníženiu negatívnych spoločenských javov, ako je páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobné priestupky, fetovanie detí a mladistvých, záškoláctva, bezpečnosť a poriadok na cestách, narúšanie verejného poriadku, čo bude mať za následok zlepšenie občianskeho spolunažívania v meste Krompachy v lokalitách so zvýšeným podielom MRK.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

www.ludskezdroje.gov.sk       www.esf.gov.sk        www.minv.sk                 www.krompachy.sk