logo.jpg

Názov prijímateľa: Mesto Krompachy  

Sídlo prijímateľa: Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

Názov projektu: Energetické audity verejných budov v meste Krompachy

Miesto realizácie projektu: Krompachy

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 Kód projektu v ITMS2014+: 310041BBY6

Doba realizácie projektu: 10/2021 – 07/2022

Celkové oprávnené výdavky: 42 417,60 EUR

Výška poskytnutého NFP: 40 296,72 EUR

Spolufinancovanie: 2 120,88 EUR

 

Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti, ktoré môžu prispieť k významným energetickým i finančným úsporám pri prevádzke verejných budov v meste Krompachy.
 
Miestom realizácie projektu: 
Slovensko, Košiscký kraj, Okres Spišská Nová Ves, Krompachy
 
1. Budova Domu smútku

2. Budova Domu kultúry

3. Budova Mestského úradu

4. Budova Krytej plavárne

5. Budova Obchodného domu

6. Budova Domu služieb

7. Budova Kina 

8. Budova Jubilejného domu

9. Budova Základnej umeleckej školy

Projekt rovnako podporuje aj vyrovnaný regionálny rozvoj nakoľko investícia je smerovaná do regiónu s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorý zaostáva za ostatnými regiónmi Slovenska. 
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Odkazy na webové sídla:

webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

webové sídlo SO:  www.siea.sk

webové sídlo ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk