Zriaďovateľom základných škôl je mesto Krompachy, Špeciálnej základnej školy je Okresný úrad v Košiciach, Gymnázium v Krompachoch patrí pod VÚC Košice a zriaďovateľom Súkromnej spojenej školy Eduram je právnická osoba EDURAM, s.r.o. Na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je oproti predchádzajúcemu školskému roku rovnaký počet žiakov.

 

Aktuálne počty žiakov v jednotlivých ZŠ a SŠ:

ZŠ Maurerova 357

ZŠ Zemanská 242

ZŠ SNP 439

ŠZŠ 137

Gymnázium 125

Eduram 385

ZUŠ 395

CVČ 658

Obsadenosť v materských školách:

MŠ Hlavná 91

MŠ ZŠ s MŠ Maurerova 77

MŠ ZŠ s MŠ SNP 48

Obsadenosť ŠKD na ZŠ:

ŠKD Zemanská 57

ŠKD Maurerova 58

ŠKD SNP 25