Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, musí byť v ponuke vyjadrená v mene EUR  – Príloha – návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky musí spĺňať požiadavky, ktoré sú na tento druh stavebných prác požadované v zmysle platných noriem a predpisov.

Cenovú ponuku (Návrh na plnenie kritéria, ocenený výkaz výmer, podpísaný Návrh zmluvy o dielo a ďalšie požiadavky uvedené vo Výzve) doručte v lehote najneskôr do: 2.9.2021 do 9:00 hod a to spôsobom uvedeným vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Uchádzačom predložená cena musí byť vyjadrená v Eur. Navrhovanú cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta.

Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v zložení́:

Navrhovaná cena bez DPH

Výška DPH (ak nie je platca DPH uvedie DPH 0,00 Eur) a upozorní na túto skutočnosť

Navrhovaná cena vrátane DPH.

Návrh na plnenie kritéria - príloha bude opatrená podpisom a pečiatkou uchádzača.

Lehota výstavby: do 40 dní odo dňa účinnosti zmluvy

V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne finančný limit zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch, Vaša ponuka bude vyhodnocovaná a výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.