predaj nehnuteľností: pozemkov na ulici Kpt. Nálepku v Krompachoch s celkovou výmerou 276 m2 v zmysle geometrického plánu č. 22/2021 zo dňa 20.5.2021, vyhotoveného Štefanom Gondom geodetom:

diely č. 4-6 odčlenené od parcely E-KN 92995/1, zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 606 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy

- diel č. 4 s výmerou 44 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele C-KN 2176/4

- diel č. 5 s výmerou 202 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele C-KN 2177

- diel č. 6 s výmerou 30 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele C-KN 2178

v prospech kupujúcich - Anna Rigdová, bytom XXXXXXX; Jana Jureková, bytom XXXXXX a Marián Folvarčík, bytom XXXXXX za kúpnu cenu 1.380,00 EUR (5,00 EUR za m2).

 

Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa navrhujeme z dôvodu dodatočnej legalizácie, nakoľko ide o vysporiadanie skutkového a právneho stavu k pozemkom pri rodinnom dome so súp. č. 888 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov za cenu vo výške 5,00 €/m2. Predmetné nehnuteľnosti vlastníci rodinného domu dlhodobo užívajú a obhospodarujú. Vzhľadom na parametre nehnuteľností sú tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji uvedených pozemkov spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na ich následné efektívne využitie.

 

Zámer predaja pozemku a spôsob predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený na rokovaní MsZ v Krompachoch dňa 23.06.2021, Uznesením č. 28/B.4.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov