pozemok C-KN 2660/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 139 m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku – parcela E KN 90958/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 917 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy, na základe geometrického plánu č. 60/2021 zo dňa 12.7.2021, vypracovaného Ing. Milošom Ondrušom, geodetom.

Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola 1.663,00 € za celú výmeru, t.j. vo výške 11,96 EUR/m2.

Podmienky priameho predaja boli zverejnené dňa 16.7.2021, lehota na doručenie cenových ponúk bola stanovená do 4.8.2021 do 12.00 hod.


Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhláseného priameho predaja doručená do podateľne mestského úradu jedna obálka:

Obálka č. 1 – MaRR 11544/2021
Doručená dňa 28.07.2021, 14:35 hod.

Záujemca/ovia:
Lukáš Pramuk s manželkou Mgr. Radkou Pramukovou, bytom XXXXXXXXX, XXXXXXX
Ponuka kúpnej ceny: 1.663,00 €, t.j. 11,96 EUR/m2

V súlade s podmienkami priameho predaja bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu schválenia majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch navrhovateľom s najvyššou cenovou ponukou:

Lukáš Pramuk s manželkou Mgr. Radkou Pramukovou, bytom XXXXXXX, XXXXXXXXX za ponúknutú kúpnu cenu 1.663,00 EUR.