pozemok C-KN 2451, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 221 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy

Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola 2.860,00 € za celú výmeru.

Podmienky priameho predaja boli zverejnené dňa 13.7.2021, lehota na doručenie cenových ponúk bola stanovená do 30.7.2021 do 12.00 hod.


Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhláseného priameho predaja doručená do podateľne mestského úradu jedna obálka:

Obálka č. 1 – MaRR 11233/2021
Doručená dňa 13.07.2021, 14:40 hod.

Záujemca/ovia:
František Csomor, bytom XXXXXXX, XXXXXXXX

Ponuka kúpnej ceny: 2.860,00 EUR za celú výmeru


V súlade s podmienkami priameho predaja bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu schválenia majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou:

František Csomor, bytom XXXXXXXX, XXXXXXX za ponúknutú kúpnu cenu 2.860,00 EUR za celú výmeru.