pozemok C-KN 896/3, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 206 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy

Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola 3.340,00 € za celú výmeru.

Podmienky priameho predaja boli zverejnené dňa 13.7.2021, lehota na doručenie cenových ponúk bola stanovená do 30.7.2021 do 12.00 hod.
Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhláseného priameho predaja doručená do podateľne mestského úradu jedna obálka:

Obálka č. 1 – MaRR 11689/2021a
Doručená dňa 30.07.2021, 10:20 hod.

Záujemca/ovia:
PRIORITY SK, s.r.o., Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 53 044 657

Ponuka kúpnej ceny: 3.340,00 EUR za celú výmeru

V súlade s podmienkami priameho predaja bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu schválenia majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou:

spoločnosti PRIORITY SK, s.r.o., Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 53 044 657 za ponúknutú kúpnu cenu 3.340,00 EUR za celú výmeru.