Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti:

 - parcela C KN 2873/3, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 27 m2

 

Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola vo výške: 20,94 € / m

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená dňa 30.06.2021 a ukončená dňa 23.07.2021 o 10.00 hod.

Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhlásených podmienok verejnej obchodnej súťaže doručená na Mestský úrad jedna obálka:

 

1. obálka ev.č. MaRR 11197/2021, doručená 13.07.2021

Záujemca: Ing. Helena Veseleňáková, bytom XXXXXXX, XXXXXXX

 

Kritéria hodnotenia:

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 567,00 EUR za celú výmeru, t.j. 21,00 €/m2

 

V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu schválenia majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou:

 - parcela C KN 2873/3, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 27 m2 pre Ing. Helenu Veseleňákovú, bytom XXXXXXX, XXXXXX za ponúknutú kúpnu cenu 567,00 EUR za celú výmeru, t.j. 21,00 €/m2.