Mesto Krompachy zriadilo a prevádzkuje Denné centrum seniorov (bývalý klub dôchodcov) v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Poslaním denného centra je u seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom:

  • podnecovať aktivitu a sebarealizáciu, začleňovať ich do diania v meste a spoločnosti, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi a vytváraniu pocitu spolupatričnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti.
  • uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby, podporovať osobné záujmy a záľuby.

Činnosť denného centra sa zameriava hlavne na:

  • vytváranie podmienok pre aktívnu činnosť členov denného centra v rôznych záujmových skupinách,
  • organizovanie spoločenských, kultúrnych, poznávacích a vzdelávacích podujatí, ako aj podujatí rekreačno-oddychového charakteru pre členov denného centra, resp. spoločná účasť na takýchto podujatiach organizovaných inými subjektmi,
  • nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s inými klubmi na území mesta ale aj mimo územia mesta,
  • spoluprácu členov denného centra na príprave podujatí a akcií organizovaných mestom, resp. právnickými osobami mestom zriadenými alebo založenými,
  • spoluprácu členov denného centra pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech mesta alebo v prospech určených fyzických osôb / osamelých, nemocných seniorov, ... /,
  • zveľaďovanie a údržba denného centra a jeho okolia formou drobných údržbárskych prác na základe dobrovoľnosti.

Členom denného centra sa môže stať fyzická osoba


  • ktorá dovŕšila dôchodkový vek, alebo osoba s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá má trvalý pobyt v meste Krompachy,
  • alebo má trvalý pobyt v inej obci a tá na účet Mesta Krompachy jednorazovo uhradí finančný príspevok za svojho občana, ktorý zodpovedá výške výdavkov na prevádzku a činnosť denného centra (okrem výdavkov na údržbu a kapitálových výdavkov) prepočítaných na jedného člena na jeden mesiac v predchádzajúcom roku a počtu mesiacov členstva v danom roku, pričom určujúcim je počet členov k 31.12. predchádzajúceho roka. 
Adresa:
SNP č. 21
053 42 Krompachy
 

Čas prevádzky

 Pondelok zatvorené 
 Utorok zatvorené 
 Streda 15:30 - 19:30
 Štvrtok zatvorené
 Piatok 15:30 - 19:30
 Sobota zatvorené
 Nedeľa 15:30 - 19:30

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorené.