Za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky mesto žiada záujemcov o predloženie cenovej ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky podľa špecifikácií uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Predmet zákazky musí spĺňať požiadavky, ktoré sú na tento druh stavebných prác požadované v zmysle platných noriem a predpisov.

Cenová ponuka (Návrh na plnenie kritéria, ocenený výkaz výmer, podpísaný Návrh zmluvy o dielo a ďalšie požiadavky uvedené vo Výzve) musí byť doručená v lehote najneskôr do: 6.5.2021 do 9:00 hod a to spôsobom uvedeným vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Uchádzačom predložená cena musí byť vyjadrená v Eur. Navrhovanú cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta.

Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v zložení́:

Navrhovaná cena bez DPH

Výška DPH (ak nie je platca DPH uvedie DPH 0,00 Eur) a upozorní na túto skutočnosť

Navrhovaná cena vrátane DPH.

Návrh na plnenie kritéria - príloha bude opatrená podpisom a pečiatkou uchádzača.

Lehota výstavby: do 30.8.2021

V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne finančný limit zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch,  ponuka bude vyhodnocovaná a výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

 

Ďakujeme za spoluprácu