Z toho 42 bytov sa nachádza v dvoch bytových domoch na Maurerovej ulici (súp. č. 1354 a súp. č. 1355), 15 bytov sa nachádza v bytovom dome na Námestí slobody súp. č. 95. Tieto bytové domy boli postavené z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Pri ich prenájme musí žiadateľ o nájom spĺňať špecifické podmienky ustanovené zákonom č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. V bytovom dome súp. č. 1355 je k dnešnému dňu voľný jeden dvojizbový byt.

V bytovom dome na ul. 29 augusta súp. č. 587 sa nachádza 5 bytov, rovnako ako aj v bytovom dome na Starej Maši súp.č. 607. Správcom vyššie uvedených bytov je spoločnosť BHMK s.r.o. Krompachy.

Jeden dvojizbový nájomný byt vo vlastníctve mesta sa nachádza v bytovom dome na Maurerovej ulici súp. č. 790.

Mesto Krompachy je vlastníkom aj 13-tich bytov osobitného určenia na Lorencovej ulici súp. č. 1102. Ide o byty v Dome s opatrovateľskou službou, ktoré sú určené pre okruh osôb za podmienok stanovených VZN č. 7/2016 o prenajímaní mestských bytov v meste Krompachy. V bytovom dome sa nachádzajú 4 byty s dvoma izbami a 9 jedno izbových bytov. Tieto byty spravuje Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi.  Toho času sú všetky byty v Dome s opatrovateľskou službou obsadené.

Posledným bytom vo vlastníctve mesta je dvojizbový byt v bytovom dome na Hlavnej ulici súp. č. 1072. Tento byt je učený len na príležitostný nie dlhodobý nájom.

Byty vo vlastníctve mesta sú prideľované do nájmu na základe žiadosti o pridelenie bytu. Mesto Krompachy prostredníctvom Mestského úradu (oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, tel. 053/4192225) vedie evidenciu žiadateľov o nájom bytu. Žiadosť sa eviduje počas doby dvoch rokov.

Bližšie informácie o bytovej politike mesta Krompachy sa dozviete na stránke mesta Byty