Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná v súlade s § 47 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Fyzické osoby, ktorým sa požičiavajú pomôcky, sú fyzické osoby:
a) s trvalým pobytom v meste Krompachy,
b) s prechodným pobytom v meste Krompachy,
c) dočasne bývajúce u príbuzných s trvalým pobytom v meste Krompachy.

Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a odkázanosti na zapožičanie kompenzačnej pomôcky. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Požičiavanie pomôcok je možné počas doby trvania podmienok pre poskytnutie tejto sociálnej služby maximálne však na dobu 3 mesiacov.