Táto služba umožňuje starším ako aj invalidným občanom možnosť ostať vo svojej domácnosti aj napriek tomu, že ich sebestačnosť je obmedzená.

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Krompachy fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Krompachy, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu pod a osobitného predpisu,
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Opatrovateľskú službu zabezpečuje mesto Krompachy prostredníctvom 14 opatrovateliek. Týmto by sme chceli vyjadriť poďakovanie za ich obetavú prácu v týchto neľahkých časoch.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytnú zamestnanci sociálneho oddelenia na tel. čísle 0534192230.